Potensi Sarana dan Prasarana

 • Dibaca: 875 Pengunjung

  1. Sarana Komunikasi dan Informasi :
 • Radio
 • Pesawat TV
 • Koran
 • HT/ Cebi
 • Telepon Rumah
 • Handphone
 • Internet
 
       2. Transportasi :
 • Truck
 • Pick Up
 • Sedan
 • Sepeda Motor
 • Sepeda
 
       3. Prasarana pemasaran :
 • Toko/ Kios
 • Warung  Makan
 
       4. Sarana Pendidikan :
 • Taman Kanak Kanak
 • SD
 • SLP
 • SMU
 
       5. Prasarana Kesehatan :
 • Posyandu
 • Puskesmas
 • Puskesmas Pembantu
 
       6. Prasarana Pemerintahan dan Kemasyarakatan :
 •  Kantor Kepala Desa
 • Kantor BPD
 • Kantor Kepala Dusun
 • Poskamling
 • Sekretariat LPM
 • Sarana Peribadatan :
 
                            a. Pura Desa
 
                            b. Pura Puseh
 
                            c. Pura Dalem
 
                           d. Pura Paibon
 
                           e. Pura Subak
 
 
       7. Prasarana Olah raga dan Rekreasi
 • Lapangan tenis meja
 • Lapangan bulu tangkis
 • Dibaca: 875 Pengunjung